แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

1.1คำนำ-สารบัญ (66-70) – Copy 2.ส่วนที่-2-ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ-ซ่อมแซม (1) 3. ส่วนที่ 2 (ต่อ) ความเชื่อมโยง 4. ส่วนที่ 3 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ 5.ส่วนที่ 3 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) 6.ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

0

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570)

Posted by:

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570)

0

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted by:

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

0

งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖

Posted by:

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจะจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖โดยจะจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนกิจกรรม เติมบุญ ปันรัก สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆ นักเรียนผู้บกพร่องทางการได้ยินและบกพร่องทางสติปัญญา โดยร่วมสนับสนุนบริจาค ของเล่น / ของขวัญ /ขนม-อาหาร / เครื่องดื่ม
หรือสิ่งของอื่นๆ ติดต่อบริจาคได้ที่๐๔๒-๐๑๔๒๒๖ , ๐๔๒-๔๑๔๗๒๐ หรือสำนักงานอบต.บ้านหม้อ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
0

ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อนำโดยคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการ”ก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้อำเภอศรีเชียงใหม่ร่วมเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธี

Posted by:

0

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Posted by:

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
https://itas.nacc.go.th/go/iit/gq4etv

รหัสสำหรับเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : 9b1891

0

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Posted by:

ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/gq4etv

0

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบ 2565

0
Page 1 of 42 12345...»