ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกให้บริการทุกเดือน ก.พ. – มิ.ย. / ส.ค. – ธ.ค.

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกให้บริการทุกเดือน ก.พ. – มิ.ย. / ส.ค. – ธ.ค.

0

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้กำหนด “โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานงานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ประชาชน เยาวชน ได้รักและหวงแหนวัฒนธรรมของไทย เกิดความรัก สามัคคีในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง
0

ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
“ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ.บริเวณท่าน้ำหน้าวัดธรรมเจดีย์ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0