รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาปีงบ 2565

0

กิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียงโมเดล 30 ตารางวา และวันดินโลก 65

Posted by:

ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มอบหมายให้นายไมตรี ศรีสุธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียงโมเดล ๓๐ ตารางวา ร่วมกับจนท.ทางอำเภอศรีเชียงใหม่ โดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของ
นายประเสริฐ ชารี เลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๑๔ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีนายศุภัชพงศ์ พิมพ์โคตร ปลัดอำเภอ(หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีเชียงใหม่)เป็นประธานเปิดโครงการนี้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเห็นผลและเกิดความต่อเนื่องทางอำเภอศรีเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมที่จะขยายความรู้ไปสู่หมู่บ้านตนเองต่อไป

0

ในระหว่างวันที่๑๖ -๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นำทีมโดยคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ และกองสำนักปลัด ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านยางคำ ม.๖ , ม.๒ , ม.๘ และระดับตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับAA โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลำดับที่5 ของจังหวัดหนองคาย คะแนนที่ได้ 98.58 และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล แห่งประเทศไทยณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

Posted by:

0

รายงานผลการดำเนินงาน 2565

Posted by:

1. ปก รายงานผลการดำเนินงาน65 2. คำนำ รายงานผลการดำเนินงาน65 3. สารบัญ รายงานผลการดำเนินงาน65 4. ส่วนที่ 1 บทนำ รายงานผลการดำเนินงาน 5. ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน65

0

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกให้บริการทุกเดือน ก.พ. – มิ.ย. / ส.ค. – ธ.ค.

Posted by:

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ออกให้บริการทุกเดือน ก.พ. – มิ.ย. / ส.ค. – ธ.ค.

0

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้กำหนด “โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานงานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ประชาชน เยาวชน ได้รักและหวงแหนวัฒนธรรมของไทย เกิดความรัก สามัคคีในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง
0

ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
“ลอยกระทง” ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ณ.บริเวณท่าน้ำหน้าวัดธรรมเจดีย์ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
0
Page 1 of 20 12345...»