ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านยางคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านยางคำ หมู่ที่ ๖

Posted by:

ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖  นายอภินันท์ อุตมะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  นำคณะผู้บริหาร , ปลัดอบต.บ้านหม้อ , ผอ.กองสวัสดิการและประธานสภาฯ  ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมราษฎรบ้านยางคำ ณ ศาลาประชาคมบ้านยางคำ หมู่ที่ ๖
0