ใบประกาศเกียรติคุณความดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณความดี

จาก นายทศพล  สินยบุตร นายอำเภอศรีเชียงใหม่

เพื่อยกย่องในความดีที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติราชการ และผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA  Awards 2021)

 

 

 

0