ในวันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับAA โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้ลำดับที่5 ของจังหวัดหนองคาย คะแนนที่ได้ 98.58 และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล แห่งประเทศไทยณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

Posted by:

0