ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ1032020_๒๐๐๓๑๙_0034โควิด-19​ ทำหน้ากากอนามัย_๒๐๐๓๑๙_0026

0