ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วยพนักงานอบต.บ้านหม้อและหน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมกันจัดทำโครงการ ส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสามารถที่จะควบคุม แก้ไขปัญหาของโรคไข้เลือดออกที่จะเกิดขึ้นในชุมชนของเราได้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

0