กิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียงโมเดล 30 ตารางวา และวันดินโลก 65

Posted by:

ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้มอบหมายให้นายไมตรี ศรีสุธรรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อเข้าร่วมกิจกรรมน้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวบ้านพอเพียงโมเดล ๓๐ ตารางวา ร่วมกับจนท.ทางอำเภอศรีเชียงใหม่ โดยวิธีเกษตรกรรมธรรมชาติ ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา” ของ
นายประเสริฐ ชารี เลขที่ ๒๐๕ หมู่ที่ ๑๔ ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย โดยมีนายศุภัชพงศ์ พิมพ์โคตร ปลัดอำเภอ(หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีเชียงใหม่)เป็นประธานเปิดโครงการนี้ และเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเห็นผลและเกิดความต่อเนื่องทางอำเภอศรีเชียงใหม่จึงได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้น และเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมที่จะขยายความรู้ไปสู่หมู่บ้านตนเองต่อไป

0