ในระหว่างวันที่๑๖ -๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอภินันท์ อุตมะ นำทีมโดยคณะ ผู้บริหาร ข้าราชการ และกองสำนักปลัด ได้จัดทำโครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ บ้านยางคำ ม.๖ , ม.๒ , ม.๘ และระดับตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

Posted by:

0