โครงการ อบต.สีขาว

Posted by:

เนื่องในวันที่  7  เมษายน  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้จัดกิจกรรมโครงการ  อบต.สีขาว  โดยได้รับความร่วมมือจาก  ปลัดอำเภอศรีเชียงใหม่ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) เป็นประธานในการเปิดโครงการ  และได้รบความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ปกครองในการการจัดกิจกรรมครั้งนี้

0