โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

สภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ  ร่วมกับ  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้จัด  โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านหม้อ  ระหว่างวันที่  11 – 13  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ในการจัดโครงการครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนสามารถสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเยาวชนที่มีการดำเนินงานในด้านต่าง  ๆ เข้าด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม  และสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เด็กและเยาวชนได้ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในรูปแบบของสภาเด็กและเยาวชน  เด็กและเยาวชนได้ทำงานด้วยตัวเองด้วยความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกัน  เด็กและเยาวชนมีความสามัคคีในการทำงานร่วมกัน

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0