โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้กำหนด “โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ลอยกระทง) ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย” ณ บริเวณหน้าวัดธรรมเจดีย์ ตำบลบ้านหม้อ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมสืบสานงานประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ให้เยาวชนได้เห็นคุณค่า และความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ประชาชน เยาวชน ได้รักและหวงแหนวัฒนธรรมของไทย เกิดความรัก สามัคคีในหมู่ประชาชนโดยทั่วไป โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง
0