โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Posted by:

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น วิถีการดำรงชีวิตของคนไทย   มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ขณะที่มีความเจริญเพิ่มขึ้นแต่กลับมีปัญหาทางสังคมตามมา เช่น เด็ก เยาวชนละทิ้งประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามที่มีมาแต่ดั้งเดิม ไม่ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรม คำสอน จนเกิดปัญหาพฤติกรรมไม่เหมาะสม ผู้สูงอายุขาดคนดูแลหรือถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลาพัง ผู้สูงอายุแม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น “ไม้ใกล้ฝั่ง” แต่ผู้สูงอายุทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่างน้อยๆ ก็เป็นหนึ่งใน   ผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เราจะละเลยเสียมิได้ ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุด้วย  การกำหนด “วันผู้สูงอายุ” ขึ้น ประหนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมองและเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัว  ซึ่งในวันที่  13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จึงได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ใันวันศุกร์  ที่  13  เมษายน  เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง  ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในท้องถิ่น  และผู้สูงอายุได้รับกำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

activities

0