โครงการครอบครัวอบอุ่น สังคมเป็นสุข

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ร่วมกับ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้จัดโครงการครอบครัวอบอุ่น  สังคมเป็นสุข  ในระหว่างวันที่  21 – 22  มิถุนายน  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  โดยมีวัตถุประสงค์  คือ  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน  ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างความรักความเข้าใจและสายสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน  ช่วยเหลือเกื้อกูล  ร่วมกันอบรมสั่งสอน  และสอดส่องดูแลลูกหลาน  ให้ประพฤติปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามวัย  อยู่ในครรลองครองธรรมและจารีตประเพณี  ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน  มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม  ไม่สร้างปัญหาให้ตนเอง  สร้างปัญหาให้ครอบครัว  และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

0