แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
     ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๑.๑  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
๑.๒  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคประปาและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้
ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๑.๓  จัดให้มีการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินและการป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวแม่น้ำโขง
๑.๔  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแหล่งน้ำเพาะพันธุ์สัตว์
น้ำและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านหม้อ
๑.๕  จัดให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามห้วยหนองคูคลองเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรใน
ฤดูแล้ง
๑.๖  ก่อสร้างเส้นทางให้เชื่อมต่อกับเส้นทางที่สามารถติดต่อกับประชาคมอาเซียนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
๑.๗  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมและทั่วถึง
       ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๒.๑  สนับสนุน  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
๒.๒  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนารายได้ประชาชนในท้องถิ่น
๒.๓  สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตรกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตรทุกรูปแบบตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
        ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๓.๑  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่การสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน
๓.๒  สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มศักยภาพศูนย์ อปพร. ตำบลบ้านหม้อ ในการให้บริการประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.๓  ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด คืนคนดีสู่สังคม
๓.๔  ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์  พัฒนา ดูแลผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
        ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๔.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลบ้านหม้อมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อและสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
๔.๒  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านหม้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
๔.๓  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลบ้านหม้อตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
๔.๔  ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
๔.๕  ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
         ๕.  ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
 
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๕.๑  การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย (๒ – ๕ ปี) ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างรอบด้าน  และสมดุลตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕.๓  พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนในท้องถิ่น
๕.๔  ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๕.๕  ส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน
          ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา
๖.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้านในรูปแบบของกระบวนการประชาคม
๖.๒  ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
๖.๓  พัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานโดยนำการบริหารแนวใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๖.๔  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
map