นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยสามัญ สมันที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ทั้งหมด ๖ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  โดยมีแนวทางดังนี้
๑.๑  สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ตลอดถึงถนนเข้าสู่พื้นที่เกษตร
๑.๒  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำ  เพื่ออุปโภคบริโภค  ประปา  และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๑.๓ จัดให้มีการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินและป้องกันนำกัดเซาะตลิ่งตลอดแนวแม่น้ำโขง
๑.๔  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรขนาดใหญ่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลบ้านหม้อ
๑.๕ จัดให้มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำขนาดเล็กตามห้วยหนอง คู คลอง เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของตำบล โดยมีแนวทาง ดังนี้
๒.๑ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรในท้องถิ่น
๒.๓ จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป
๒.๔ ส่งเสริมให้เกษตรลดต้นทุนการผลิต เพื่อช่วยเหลือในเรื่องปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ ยารักษาโรค ในรูปแบบของกองทุนหรือสหกรณ์
๓. นโยบายด้านสังคม
จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลบ้านหม้อเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ การสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคีของชุมชน ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อชุมชน
๓.๒ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
๓.๓ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพิ่มศักยภาพศูนย์ อ.ป.พ.ร. ตำบลบ้านหม้อ  ในการให้บริหารประชาชนตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.๔ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๓.๕ สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและบำบัดยาเสพติด
๔. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็ง ตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลบ้านหม้อ  มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  พร้อมทั้งป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้
๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลบ้านหม้อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย
๔.๓  สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลบ้านหม้อตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขกาย
๔.๔ ส่งเสริมการป้องกันโรคและบริการความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชนได้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
๕. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาและส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบลโดยผ่านกระบวนการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชนตลอดจน การส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทาง ดังนี้
๕.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
๕.๒ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลายและทั่วถึง
๕.๓ ส่งเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล
๕.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิปลวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
๕.๕ ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับโรงเรียน ระดับหมู่บ้านและตำบล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน
 ๖. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร
จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส่และการมีส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ในรูปแบบของกระบวนการประชาคม
๖.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
๖.๓ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานหรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
๖.๔ เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมากขึ้น เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน