แบบกำหนดสถานที่ปิดประกาศและปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

0