แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ที่ ๓๗ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

0