เชิญชวนชำระภาษี ประจำปี 2560

Posted by:

S__8978485

จดหมายข่าว
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
ขอเชิญชวน ชำระภาษี ประจำปี  2560
*************************************

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

  • เริ่มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในวันและเวลาราชการ
  • ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม – 28  กุมภาพันธ์  2560
      ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
      – เจ้าของทรัพย์สิน
      – เจ้าของโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้เสีย

 

2. ภาษีป้าย

  • เริ่มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในวันและเวลาราชการ
  • ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม – 31 มีนาคม  2560
      ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
      – เจ้าของป้าย

 

3. ภาษีบำรุงท้องที่

  • เริ่มชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ในวันและเวลาราชการ
  • ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม – 30 เมษายน  2560
      ผู้มีหน้าที่ชำระภาษี
      –  เจ้าของที่ดินมีที่ดินในวันที่ 1 มกราคม ของปีต้องเสียภาษี ที่มีที่ดินอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

 

หมายเหตุ ***
ถ้าท่านไม่มาชำระตามเวลาที่แจ้ง ต้องเสียค่าปรับในอัตราที่กฎหมายกำหนด
ติดต่อการชำระภาษี ที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้  042-014226, 088-5716866
0