เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาฯ/อสม.ในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน ณ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่๕

Posted by:

ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐น. นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้มอบหมายให้พ.จ.อ.ทนงศักดิ์ สุทธิ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการดำเนินกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชน/สมาชิกสภาฯ/อสม.ในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ชุมชน ณ บ้านทุ่งสว่างหมู่ที่๕
0