เก็บข้อมูลภาคสนามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

Posted by:

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายคฑาวุธ โมระพัฒน์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

0