เก็บข้อมูลผู้พิการยากจน

Posted by:

วันที่ 7 กรกฏาคม 2564
นายชูศักดิ์ อุตมะ นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านหม้อ
พร้อมด้วย นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
และกองสวัสดิการสังคมได้ลงพื้นที่ตำบลบ้านหม้อ เก็บข้อมูลผู้พิการยากจนเพื่อขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

0