องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น

Posted by:

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไมตรี ศรีสุธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอรัปชั่น ด้วยกระทรวงมหาดไทย มีเจตจำนงที่สนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด”(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthai) ได้รณรงค์และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดยมิชอบ ตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสร้างระบบราชการที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงานใสสะอาดตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
0