องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อดำเนินกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม

Posted by:

ในวันพุธ ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.
นายอภินันท์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ พร้อมด้วย
นายสานิตย์ ปุนนา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายไมตรี ศรีสุธรรม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คณะผู้บริหาร
และ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านบ้านหม้อ โดยได้ทำกิจกรรมการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม โดยได้ทำทางม้าลายบริเวณถนนริมโขงข้ามทางร่วมกับนักเรียนและคุณครู โดยการทาสีทางม้าลาย และได้ให้ความรู้แก่นักเรียนและคุณครูในการปฏิบัติทางม้าลายในการใช้ถนนที่ถูกต้อง
0