กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)

Posted by:

นายชูศักดิ์  อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น(Zero Tolerance)  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

0