หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Posted by:

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ตามรา่ยละเอียดแนบท้าย

ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงาน

0