หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว

ประวัติความเป็นมา

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 18 กันยายน 2556 ที่วัดธรรมเจดีย์ บ้านหม้อ ตำบลบ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว นางสาวอรษา โพธิ์ทอง พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2556 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งบ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย เป็นหมู่บ้านของชาวไทพวน มีวิถีวัฒนธรรมชุมชน และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้ กิจกรรมการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวของหมู่บ้านดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป และเพื่อให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ในจังหวัดหนองคาย อีกต่อไปด้วย

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2556

0