สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน  ตุลาคม   2560  – กันยายน  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

ตามเอกสารแนบท้าย

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง61

0