สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

Posted by:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

0