สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
อาชีพหลัก  คือ  การทำไร่  การทำนา  การทำสวน  การค้าขาย  ข้าราชการและรับจ้างทั่วไป
อาชีพรอง    คือ  การปลูกผัก  การหาปลา  การรับจ้างทั่วไป  การเลี้ยงสัตว์

สภาพทางเศรษฐกิจ

                   –  ปั๊มน้ำมัน / ก๊าซ                 1                  แห่ง

                   –  บริษัทจำกัด                      1                  แห่ง

                   –  ห้างหุ้นส่วนจำกัด               1                  แห่ง

                   –  โรงสี                                 5                  แห่ง

                   –  โรงบ่มใบยาสูบ                   1                  แห่ง