สภาพทางสังคม

การศึกษา

–  โรงเรียนประถมศึกษา  5  แห่ง

1.โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ   นายนพพร  จันทราช   ผู้อำนวยการโรงเรียน

2.โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)  นางทัศนัย  มณีเจริญ    รักษาราชการแทน             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหม้อเหนือ (หลวงปู่เหรียญอุปถัมภ์)

3.โรงเรียนบ้านป่าสัก  นางสุทธอร  จันทร์คงศรี รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าสัก

4.โรงเรียนบ้านท่ากฐิน  นายเชษฐา  ทิพยโสดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากฐิน

5.โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว  นายบุญมา  กงพลี  ผู้อำนวยโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.บ้านหม้อ

สถานบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด                13      แห่ง

–  สำนักสงฆ์       1      แห่ง

–  ศาลเจ้า           7      แห่ง