เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔,๔๑๐  ไร่   (ประมาณ   ๒๓   ตารางกิโลเมตร)
ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ราบสูงบางส่วน  พื้นที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลบ้านหม้อ มีภูมิอากาศค่อนข้างร้อนในเดือนมีนาคม– พฤษภาคม มีฝนตกช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – กันยายน และมีอากาศค่อนข้างหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์
จำนวนหมู่บ้าน  ๘  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
บ้านหม้อ
บ้านหม้อ
บ้านป่าสัก
บ้านท่ากฐิน
บ้านทุ่งสว่าง
บ้านยางคำ
บ้านหม้อ
บ้านหม้อ
 
จำนวนประชากร
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
162
193
212
405
152
248
278
526
163
268
294
562
208
349
359
708
148
224
245
469
204
253
238
491
170
212
239
451
252
405
379
784
รวม
1,459
2,152
2,244
4,395

ข้อมูลเดือน ธันวาคม  2561  สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอศรีเชียงใหม่