วิสัยทัศน์
“ ท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต  สังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมประชาธิปไตย  คงความเป็นไทย  ก้าวไกลสู่สากล
พันธกิจ ( Mission )
  1. การพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน  และยึดถือขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น
  2. ปรับปรุงโครงการสร้างพื้นฐาน ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความสะดวกและปลอดภัย
  3. ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีการพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมความมั่นคงเพื่อสังคมสงบสุข
  5. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  6. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  7. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการบริหารงาน และการบริการสาธารณะ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
  9. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น