วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายชูศักดิ์ อุตมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ,นายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัด อบต.บ้านหม้อ ,นายนวลศรี ม่วงเครือ ส.อบต.บ้านหม้อ หมู่ 7 และนายกฤษณพงศ์ พรหมโคตร หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างฯ ออกตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ซอย 1 หมู่ 7 ต.บ้านหม้อ

Posted by:

0