รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 8

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  แจ้งผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 8  ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลการพิจารณา

0