รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ รอบ 6 เดือน เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2565

Posted by:

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2565

0