มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

Posted by:

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ที่ ๕๗ /๒๕๖๓

เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

มอบอำนาจให้รองปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน

0