1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7)
 2. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562
 3. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 4. พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2562
 5. พ.ร.ก.เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 2562
 6. พ.ร.ก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2562
 7. พ.ร.ก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) 2561
 8. พ.ร.ก.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) 2560
 9. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
 10. พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) 2556
 11. พ.ร.ก.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
 12. พ.ร.ก.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
 13. พ.ร.ก.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546
 14. พ.ร.ก.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
 15. พ.ร.ก.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
 16. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542