ประวัติความเป็นมาของชุมชนตำบลบ้านหม้อ
เมื่อครั้งรัฐสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดกบฏขึ้นที่เวียงจันทร์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์) นำทัพมาปราบกบฏ เมื่อเสร็จศึกจากปราบกบฏแล้ว พระยาบดินทร์เดชาได้ไปต้อนผู้คนแถวเชียงขวาง ที่เป็นพวกไทพวนมาเป็นบริวารและให้ตั้งรกรากอยู่แถวอุตรดิตย์ในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วไทยพวนมีอุปนิสัยทำมาค้าขาย จึงได้นำสินค้าพวกหม้อ ไห ถ้วย เครื่องปั้นลงเรือมาตามลำน้ำโขงได้จอดแวะพักสินค้าที่ตรงข้ามกับดอกชิงชู้ ของ ส.ป.ป.ลาว เป็นที่ขึ้นพักขนถ่ายสินค้า จนเรียกกันติดปากว่าท่าหม้อ เพราะสินค้าส่วนใหญ่ที่นำมาคือ หม้อ ไห
ต่อมาได้อพยพญาติพี่น้องมาตั้งบ้านเรือนและปั้นหม้อเป็นอาชีพ จนกลายเป็นหม้อ “ขึ้นกับตำบลพราวพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย และเมื่อประมาณปี 2500 ได้มีการอพยพของประชาชนจากจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง มาจับจองพื้นที่ป่าพานพร้าว–แก้งไก่ จนเกิดเป็นชุมชน หมู่บ้านกระจายอยู่ไปทั่ว
จนทางราชการได้ประกาศให้บ้านหม้อแยกเป็นตำบล เมื่อปี พ.ศ.2503 ประกอบด้วย 8  หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
1
บ้านหม้อ
2
บ้านหม้อ
3
บ้านป่าสัก
4
บ้านท่ากฐิน
5
บ้านทุ่งสว่าง
6
บ้านยางคำ
7
บ้านหม้อ
8
บ้านหม้อ
ที่ตั้ง และอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับแม่น้ำโขง ตรงข้ามสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้
ติดกับตำบลหนองปลาปาก
อำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก
ติดกับตำบลพานพร้าว
อำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก
ติดกับตำบลพระพุทธบาท
อำเภอศรีเชียงใหม่
จังหวัดหนองคาย
12
เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อมีเนื้อที่ทั้งหมด 14,410 ไร่ (ประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร)
ภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ และพื้นที่ราบสูงบางส่วน  พื้นที่ป่าไม้ไม่สมบูรณ์ พื้นที่เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ ตำบลบ้านหม้อ มีภูมิอากาศค่อนข้างร้อนในเดือนมีนาคม– พฤษภาคม มีฝนตกช่วงปลายเดือนพฤษภาคม – กันยายน และมีอากาศค่อนข้างหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – กลางเดือนกุมภาพันธ์
จำนวนหมู่บ้าน  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
1
บ้านหม้อ
2
บ้านหม้อ
3
บ้านป่าสัก
4
บ้านท่ากฐิน
5
บ้านทุ่งสว่าง
6
บ้านยางคำ
7
บ้านหม้อ
8
บ้านหม้อ
 
 จำนวนประชากร
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
1
156
201
217
418
2
151
252
282
534
3
157
284
299
583
4
197
348
349
697
5
145
229
244
473
6
194
249
234
483
7
161
219
252
471
8
231
395
366
761
รวม
1,392
2,177
2,243
4420
ข้อมูลเดือน เมษายน 2559 สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอศรีเชียงใหม่