ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

Posted by:

ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2   รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

1.คำนำ 2.ประกาศใช้เแผน 3.บัญชีสรุป-ผ.01 4.-ผ.02-โครงสร้างพื้นฐาน 5.ผ.02-กองการศึกษาฯ 6.-ผ.03-ครุภัณฑ์

0