ประชาสัมพันธ์เรื่อง แจ้งสถานที่ยืนยันตัวตนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ขอประชาสัมพันธ์  เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  เบี้ยความพิการ  ประจำปีงบประมาณ  2564  ตามประกาศ  ที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

0