ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ตามรายละเอียดแนบ

ประกาศใช้แผน 1.ปกแผนฯ 2.คำนำ 3.บัญชีโครงการ-ผ.02-ด้านสังคม 3.บัญชีโครงการ-ผ.02-ครุภัณฑ์

0