ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Posted by:

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.  ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง  ประกอบไปด้วย

  1. ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/รององค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล
  2. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  3. ฝ่ายประจำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ  ทุกกอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้าฝ่ายฯ/ข้าราชการ
  4. พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  และพนักงานทั่วไป

 

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

  1. ผ่าน Url https://itas.nacc.go.th/go/iit/gq4etv
  2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ต (QR-Code)  ด้านล่างนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จึงขอแจ้งให้คณะผู้บริหาร  ข้าราชการ  และพนักงานจ้างในสังกัดทุกท่าน  ร่วมเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)  รับการประเมินในครั้งนี้ด้วย

0