ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านในการแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)  ให้แก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ทราบทั่วกัน  ทั้งนี้  ท่านสามารถเข้าประเมินได้ที่  ITAS  จาก  URL    (https://itas.nacc.go.th/go/eit/gq4etv)  เพื่อให้ผู้ตอบแบบสำรวจประเมินด้วยตนเอง  และต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนสำรวจ  เพื่อป้องกันการตอบซ้ำและไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆ ทั้งสิ้น  อนึ่ง ท่านสามารถตอบแบบสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  31  พฤษภาคม  2562

0