ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Posted by:

ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ 1.ข้อมูลทั่วไป 2.คำแถลง 3.รายละเอียดคำแถลง 4.รายละเอียดประมาณการรายรับ 5.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 6.บันทึกหลักการและเหตุผล 7.บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามด้าน 8.บันทึกหลักการและเหตุผล-แบ่งตามแผนงาน 9.บันทึกหลักการและเหตุผล-หน้านายอำเภอเซ็นต์ 10.รายงานประมาณการรายรับ 11.รายละเอียดประมาณการรายรับ 12.รายงานประมาณการรายจ่าย 13.รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 14.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

0