ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุข

Posted by:

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  ประกาศใช้ข้อบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535

สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร

ตลาด

จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การจัดการสิ่งปฏิกูล

การจัดการมูลฝอยทั่วไป

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ

การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข

การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

0