ประกาศเรื่องการกำหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง อบต.บ้านหม้อ

Posted by:

ประกาศเรื่องการกำหนดนโยบายคุณจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงาน และลูกจ้าง อบต.บ้านหม้อ

0