ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน

Posted by:

การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายก

0