ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง  มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
และประพฤติมิชอบ  ตามเอกสารแนบท้าย

มาตรการป้องกันการรับสินบน

0